Terug naar Home
EAT ME mango cashback actie

Actievoorwaarden

Mango cashback actie

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de EAT ME Mango Cashback Actie van Nature’s Pride (hierna verder te noemen “actie”).
1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website https://www.eatme.eu/nl/actievoorwaarden-mango-cashback-actie
De actie wordt georganiseerd door Nature’s Pride ter promotie van haar producten EAT ME losse mango en EAT ME mango 2 pack (hierna verder te noemen het “Product” of de “Producten”) door middel van het verstrekken van een volledige cashback aan de deelnemers van de actie bij de supermarkten van COOP, Plus, Hoogvliet, Dirk, Dekamarkt, DEEN, Jan Linders, Vomar en Spar. Nature’s Pride gevestigd aan Honderdland 611, te (2676 LV) Maasdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27281627 ("Organisator")
1.1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie

2.1 Specificatie actie
2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site.
2.1.2 De actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de deelnemende supermarkten van COOP, Plus, Hoogvliet, Dirk, Dekamarkt, DEEN, Jan Linders, Vomar en Spar in Nederland.
2.1.3 Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij een deelnemende supermarkt COOP, Plus, Hoogvliet, Dirk, Dekamarkt, DEEN, Jan Linders, Vomar en Spar in Nederland gedurende de actieperiode ontvangt hij het volledige aankoopbedrag retour.
2.1.4 Voor een geldige deelname dient de Deelnemer de kassabon van aankoop van het Product bij een deelnemende supermarkt COOP, Plus, Hoogvliet, Dirk, Dekamarkt, DEEN, Jan Linders, Vomar en Spar gedurende de actieperiode te scannen (via Tikkie door op de link/button in de EAT ME nieuwsbrief te klikken, opent de juiste pagina binnen de Tikkie App) waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden, de bon inscant en zo de cashback ontvangt.
2.1.5 De Actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de actieperiode een deelnemend product hebben gekocht in een deelnemende supermarkt in Nederland. Digitale kassabonnen verkregen via online bestelling voor laten bezorgen, afhalen en bij boodschappen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie.
2.1.6 Na verificatie van de kassabon ontvangt de deelnemer direct het aankoopbedrag retour.
2.1.7 De actieperiode bij COOP, Plus, Hoogvliet, Dirk, Dekamarkt, DEEN, Jan Linders, Vomar en Spar loopt van 30 augustus t/m 26 september.
2.1.8 Het maximale aantal deelnemers dat kan deelnemen aan deze actie is 2.000 in totaal.
2.1.9 Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt vóór het einde van de actieperiode behoudt Nature’s Pride zich het recht om de actie stop te zetten.

2.2 Deelname
2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en beschikt over een Nederlands IBAN (nummer) en met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.
2.2.2 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie slechts éénmaal deelnemen aan deze actie.
2.2.3 Deelname door minderjarigen (leeftijd onder 18 jaar) is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.
2.2.4 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:
a. Medewerkers van Nature’s Pride;
b. Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.
2.2.6 Digitale bonnen van retailers zijn uitgesloten van de actie, alleen kassabonnen vanuit de winkel zijn geldig voor deelname.

2.3 Bescherming persoonsgegevens
2.3.1 Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer beschikken over de (gratis) Tikkie app. In de privacyverklaring van de Tikkie App lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Zie: https://www.tikkie.me/privacyverklaring
2.3.2 De verzamelde data wordt door ABN AMRO gedeeld met Nature’s Pride. Alle verkregen data worden alleen op geaggregeerd niveau gedeeld, dus zonder enige persoonlijke data.
2.3.3 Deelnemers die hun rechten als betrokkene willen uitoefenen (toegang tot gegevens, rectificatie, wissen of beperken, intrekken van toestemming, dataportabiliteit, etc.), kunnen hun verzoek hiertoe sturen via het formulier op https://explore.eatme.eu/nl/contact-mango-cashback-campagne
2.3.4 Indien Nature’s Pride niet handelt conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens, kan een deelnemer een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid Nature’s Pride
3.1.1
Nature’s Pride is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken cashback. Nature’s Pride geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.1 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Nature’s Pride cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie, waaronder Tikkie.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud
4.1.1
Nature’s Pride behoudt zich te allen tijde het recht, zonder voorafgaande of nadere kennisgave, voor:
a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b. wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten
4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar https://explore.eatme.eu/nl/contact-mango-cashback-campagne

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
4.3.1
Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Naaldwijk.